مرد فقیری با فروش قهوه ترک میلیاردر شد

غلظت کافئین در نوشیدنی های قهوه ترک می تواند کاملاً متغیر باشد. تصور می‌شود که یک فنجان قهوه استاندارد 100 میلی‌گرم کافئین را فراهم می‌کند.

اما تجزیه و تحلیل اخیر از 14 قهوه تخصصی مختلف خریداری شده در کافی‌شاپ‌ها در ایالات متحده نشان داد که مقدار کافئین در 8 اونس قهوه دم‌شده متفاوت است.

72-130 میلی گرم. 10 کافئین موجود در قهوه اسپرسو بین 58 تا 76 میلی گرم در یک بار مصرف متغیر بود. جالب اینجاست که میزان کافئین همان نوع قهوه خریداری شده از همان فروشگاه در شش روز جداگانه از 130 تا 282 میلی گرم در هر وعده 8 اونس متغیر است.

در برخی از مطالعات مشاهده ای مصرف قهوه با غلظت کلسترول تام و LDL سرم بالاتر مرتبط بوده است اما در برخی دیگر نه. 11 مشاهده که ارتباط مثبت بین مصرف قهوه و کلسترول سرم در اسکاندیناوی که در آن زمان قهوه آب پز رایج بود.

بیشتر از سایر کشورهای اروپایی و ایالات متحده که قهوه فیلتر شده محبوبیت بیشتری داشت، منتهی به این فرضیه شد که روش دم کردن برای اثر افزایش کلسترول قهوه بسیار مهم بود.

12 یک متاآنالیز از 14 کارآزمایی تصادفی‌سازی‌شده و کنترل‌شده که تأثیر مصرف قهوه بر غلظت کلسترول سرم را بررسی می‌کرد، نشان داد که مصرف قهوه جوشانده شده وابسته به دوز، غلظت کلسترول کل و LDL سرم را افزایش می‌دهد.

در حالی که مصرف قهوه فیلتر شده منجر به افزایش بسیار کمی در کلسترول سرم 13 فاکتورهای افزایش دهنده کلسترول که ابتدا در روغن قهوه جدا شد.

بعداً دیترپن ها، کافستول و کاهوول بودند (شکل 3). 12 این دی ترپن ها از قهوه آسیاب شده در حین دم کردن استخراج می شوند، اما بیشتر توسط فیلترهای کاغذی از قهوه حذف می شوند.

قهوه جوشانده اسکاندیناوی، قهوه ترک، و قهوه فرانسوی حاوی سطوح نسبتاً بالایی کافستول و کاهوئول هستند، در حالی که قهوه فیلتر شده، قهوه پرکوله و قهوه فوری حاوی سطوح پایین کافستول و کاهوئول هستند.