اسلب فولاد خوزستان گران ترین محصول در ایران

یک ساختار ساختمانی متشکل از یک ساختار اسلب فولاد خوزستان کامپوزیتی چارچوب فولادی لوله‌ای پر از بتن سبک پیش‌ساخته (CFST) پیشنهاد شده‌است.

پنج نمونه در مقیاس کامل (یعنی یک چارچوب خالی و چهار دیواره) تحت بارگذاری چرخه‌ای معکوس آزمایش شدند تا عملکرد مقاومت در برابر زلزله آنها را مطالعه کنند. از چهار نمونه دیوار، سه نمونه با استفاده از اسلب های مرکب، یکی بدون بازشو، یکی دارای دهانه پنجره و دیگری دارای بازشوی در بود.

یکی از آنها با یک تخته خرپا فولادی پنهان شده بود. یک مطالعه مقایسه ای بر روی استحکام، سختی، شکل پذیری، ویژگی های پسماند و انرژی تلف شده نمونه ها انجام شد.

سپس مکانیسم کار چارچوب و اسلب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در صورت مونتاژ و اتصال معقول، چارچوب و اسلب به شیوه ای هماهنگ کار می کنند.

چارچوب دیواره دار ظرفیت باربری جانبی بیشتر، اتلاف انرژی بهتر، کاهش سختی بیشتر و تغییر شکل پذیری بهتری نسبت به یک چارچوب خالی داشت.

اسلب

. مساحت و نوع دهانه اسلب تأثیر قابل توجهی بر عملکرد سازه داشت زیرا باز شدن در یا پنجره به ظرفیت باربری جانبی کمتر و سختی اولیه ساختار کمک می کرد. با این حال، این تأثیر واضحی بر انرژی تلف شده انباشته سازه نداشت.

الزامات ظرفیت باربری و قابلیت سرویس دهی سازه ها در شرایط مختلف عملیاتی سخت تر می شود و رعایت آنها در مورد بتن معمولی مشکل ساز می شود.

دلیل ایجاد و انتشار ترک ها در سازه های بتنی شکنندگی آنهاست که باعث می شود استفاده از بتن معمولی به عنوان ماده ای که تنش های کششی را به طور مستقل منتقل می کند محدود شود.

ترک خوردگی انقباض یکی از نگرانی های اصلی در مورد بتن است، به خصوص برای سازه های مسطح مانند اسلب های گاراژ. این امر مستلزم جستجو برای انواع جدیدی از بتن است که خواص مکانیکی آن نیازهای فعلی را برآورده می کند.